Profesionál v péči o nohy, ruce, pokožku, ústní dutinu, intimitu a nehojící se rány
cz jazyk
en jazyk
de jazyk
fr jazyk
sp jazyk
Pythium Oligandrum v akci
Pythium Oligandrum v akci
Pythium Oligandrum v akci
1
2
3

Soutěž / Súťaž

Úplná pravidla soutěže
ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE „Chytrá houba (Múdra huba)- Pythium oligandrum vytvoření spotu"

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Chytrá houba (Múdra huba) vytvoření spotu" (dále jen „soutěž"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

Organizátorem soutěže je:
Trumpeter s.r.o.
se sídlem: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
IČO: 46 258 884, IČ DPH: SK 2023298552, zapsaná v OR vedeném Okresným súdom Bratislava I, Vložka číslo: 74225/B (dále jen „organizátor")

Zadavatelem soutěže je: Bio Agens Research and Development - BARD, s. r. o.
se sídlem: Rýznerova 150/15, 252 62 Únětice,
IČ: 27311392 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 143608 (dále jen „zadavatel")

Technickým správcem soutěže je: Trumpeter s.r.o.
se sídlem: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
IČO: 46 258 884, IČ DPH: SK 2023298552, zapsaná v OR vedeném Okresným súdom Bratislava I, Vložka číslo: 74225/B (dále jen „technický správce")

I. Termín a místo konání soutěže:
1. Soutěž se uskuteční v termínu od 1. května 2015 do 30. listopadu 2015 společně na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „doba konání soutěže" a „místo konání soutěže"). Lhůta pro zaslání spotů končí 30. listopadu 2015 ve 14,00 hodin.
2. Soutěž bude vyhodnocena do 15. prosince 2015 (dále jen „vyhodnocení soutěže").


II. Soutěžní produkt
1. Zadáním soutěže je vytvoření volného třiceti vteřinového spotu, který bude prezentovat Chytrou houbu - Pythium oligandrum ve formě - animace, hraného spotu, grafiky, ... Ve spotu není povoleno používat mluvené slovo nebo titulky (dále jen jako „dílo" nebo „spot").

III. Účastníci soutěže

1. Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 15 let s adresou pro doručování a trvalým pobytem na území České nebo Slovenské republiky, která bude mít zájem a technické možnosti k vytvoření sopotu. Do soutěže se mohou zapojit např. studijní týmy, studenti slovenských a českých středních a vysokých škol /kteří studují odbor spojený s filmařstvím, fotografií, multimédiami, dizajnem, grafikou, kreativitou, technikou (dále také „účastník", „účastník soutěže" nebo „soutěžící"). Soutěžící mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze s předchozím souhlasem svého zákonného zástupce.

2. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi, zadavateli či spolupracujícím společnostem, jakož i osoby těmto osobám blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra se nepředá.

3. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá organizátorovi soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, kterým dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.


IV. Účast v soutěži a určení výherců

1. Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v době konání soutěže napíše mail na: talentovanehouby@trumpeter.sk „Mám zájem zapojit se do soutěže. Organizátor soutěže mu obratem pošle registrační formulář. Soutěžící v něm zadá následující údaje:
a) jméno a příjmení,
b) e-mailovou adresu,
c) e-mailovou adresu svého zákonného zástupce v případě, že je takový účastník mladší 18 let,
d) číslo mob. telefonu,
e) kontaktní adresu,
f) rok narození.
Vyplněný, podepsaný a naskenovaný registrační formulář odešle soutěžící na e-mailovou adresu organizátora: talentovanehouby@trumpeter.sk


2. Registrací pomocí formuláře soutěžící prohlašuje, že: - se seznámil s pravidly této soutěže, souhlasí s nimi a zároveň - uděluje souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů a šíření projevů osobní povahy, dle čl. VI. těchto pravidel. V případě, kdy se soutěže účastní osoba mladší 18 let, tato osoba svou registrací prohlašuje, že k účasti v této soutěži získala předchozí souhlas svého zákonného zástupce, že se její zákonný zástupce s pravidly této soutěže seznámil a bezvýjimečně s nimi souhlasí, jakožto i se zpracováním osobních údajů a šířením projevů osobní povahy dle čl. VI. těchto pravidel. Tuto skutečnost je organizátor oprávněn kdykoliv za jejího trvání, resp. před případným předáním výhry ověřit. V případě, že se prokáže opak a souhlas nebude ani dodatečně zákonným zástupcem udělen, organizátor takového soutěžícího bez náhrady ze soutěže vyloučí.

3. Za účastníka soutěže se v pochybnostech považuje osoba, která prokazatelně zaslala vytvořený spot do soutěže. Povinnost věrohodně prokázat uvedenou skutečnost leží na soutěžícím.

4. Odesláním vyplněného a podepsaného registračního formuláře souhlasí soutěžící s pravidly soutěže.

5. Každý, kdo do soutěže zašle vyplněný a podepsaný registrační formulář dostane informace o Chytré houbě - Pythium oligandrum, animaci, fotografie
).

6. Soutěžní spoty budou soutěžící zasílat na e-mailovou adresu: talentovanehouby@trumpeter.sk. Organizátor umístí zaslané spoty na samostatný kanál Youtube a na Facebooku Talentované houby, pokud budou spoty splňovat podmínky soutěže.


V. Odměna a jejich předání
1. Odměna pro vítězný spot vybraný firmou Bio Agans Research and Development BARD, s.r.o. je stanovena na 1200€.

2. Spot, který bude mít nejvíce zhlédnutí na Youtube do 30. listopadu 2015, získá odměnu ve výši (300€) a může to být i spot vybraný jako vítězný firmou Bio Agans Research and Development BARD, s.r.o.

3. Vítězné spoty ať z české nebo slovenské výroby budou použity pro marketingové účely Chytré houby - Pythium oligandrum. Zadavatel je oprávněn vítězné spoty jakýmkoliv způsobem upravit.

4. Zadavatel je oprávněn nevybrat žádný vítězný spot.

5. Zadavatel není povinen odůvodňovat účastníkům soutěže svá rozhodnutí ohledně výběru / nevýběru jejich soutěžních spotů.

6. Bude-li více vítězných spotů, v tomto případě se mezi autory vítězných spotů rozdělí odměna rovným dílem.

7. Odměna představuje honorář za vytvoření díla (spotu) a poskytnutí práva dílo (spot) užít ve smyslu § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, a to v neomezeném časovém i územním rozsahu.

8. Účastníci soutěže nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.


9. Odměna bude zaslána vítězi/vítězům bankovním převodem na jeho/jejich bankovní účet do 30 dní po vyhodnocení.


VI. poskytnutí licence
1. Soutěžící prohlašuje, že je autorem nebo oprávněným zástupcem autora, který dílo (spot) vytvoří, že je oprávněn poskytnout licenci k užití díla, a že vypořádání veškerých autorský nároků vyplývající z vytvoření díla ve prospěch zadavatele soutěže je odeslání vyplněného a podepsaného registračního formuláře organizátorovi soutěže e-mailová adresa: talentovanehouby@trumpeter.sk .

2. S ohledem na výše uvedené prohlášení soutěžící nebo jeho oprávněný zástupce uděluje zadavateli podle zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů výhradní licenci ke všem způsobům užití díla, včetně jeho částí, a to zejména licenci k rozmnožování díla, k rozšiřování díla, k jeho převodu na další subjekty a ke sdělování díla veřejnosti a to v neomezeném rozsahu časovém i územním.

Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

1. Vyplněním a odesláním registračního formuláře na soutěžním webu souhlasí účastník soutěže (resp. jeho zákonný zástupce) se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu tohoto registračního formuláře (dále jen „údaje") do databáze společnosti Bio Agens Research and Development - BARD, s. r. o. se sídlem: Rýznerova 150/15, 252 62 Únětice, IČ: 27311392 jakožto správce (dále jen „Společnost"), a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro účely realizace soutěže a předání případné výhry a dále pro marketingové účely Společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive žádosti o jejich likvidaci. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti požadovat ukončení zpracování osobních údajů, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování povinností Společností se může obrátit na Společnost. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.


2. Účastníci soutěže (resp. jejich zákonní zástupci) výslovně souhlasí s tím, že zadavatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 77 a násled. zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže.

3. V případě, že je účastníkem soutěže osoba mladší 18 let nebo fyzická osoba, která není svéprávná v plném rozsahu, má se za to, že se soutěže účastní s výslovným předchozím souhlasem jejího zákonného zástupce, který zároveň v plném rozsahu souhlasí i s pravidly soutěže, a to tak za osobu soutěžícího i za svou osobu.


VII. Závěrečná ustanovení
1. Organizátor si vyhrazuje právo s předchozím souhlasem zadavatele, s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Organizátor je zároveň oprávněn soutěž s předchozím souhlasem zadavatele kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na FB stránce Talentované houby.

2. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o splnění pravidel soutěže leží důkazní povinnosti na soutěžícím.

3. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné.

4. Organizátor ani zadavatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

5. Organizátor ani zadavatel soutěže není odpovědný za technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

6. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s pravidly a zavazuje se tato pravidla bezvýhradně dodržovat.

7. Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na: FB Talentované houby.

8. Soutěž se řídí českým právem.

V Úněticích dne 1.5. 2015zpět na přehled novinek